Klik hier om een arbeidszorginitiatief te zoeken in onze database.

Arbeidszorg is een vangnet voor personen die omwille van persoons- en/of maatschappijgebonden redenen niet (meer) kunnen werken in het regulier of beschermend tewerkstellingscircuit (de zogenaamde ‘doelgroepwerknemers’).

Het systeem biedt arbeidsmatige activiteiten aan in een werkomgeving die op productie of op dienstverlening is gericht: fietsen, speelgoed, biologische groenten, gerestaureerde meubels, eenvoudige industriële producten, goedkope maaltijden, wenskaarten, exploitatie van een kinderboerderij, ophalen van tweedehandse kledij,...

Het gaat om vrijwillig onbetaald werk onder begeleiding. Doelgroepmedewerkers worden tewerkgesteld voor onbepaalde duur, met behoud van een uitkering en zonder arbeidscontract.

Met het oog op een verdieping van het concept ‘arbeidszorg' is een pilootproject ‘erkenning methodiek arbeidszorg' opgezet. Dit project bakent de criteria tot erkenning af, waaraan arbeidszorginitiatieven dienen aan te voldoen.

Arbeidszorg binnen de sociale economie

Arbeidszorg bestaat in de geestelijke gezondheidszorg, de zorg voor personen met een handicap, het algemeen welzijnswerk en de sociale en beschutte werkplaatsen:

  • In november 2001 wijzigde het decreet inzake sociale werkplaatsen: sociale werkplaatsen met een erkenning voor minstens 10 voltijdse arbeidsplaatsen kunnen een beroep doen op een omkaderingspremie voor de begeleiding van arbeidszorgmedewerkers.
  • Op 20 juli 2006 besliste de Vlaamse Regering het aanbod ook open te stellen voor beschutte werkplaatsen. Dit kadert in het Vlaamse Meerbanenplan ‘Samen voor meer banen' van de Vlaamse Regering.
  • Ook ‘partnerschappen' of samenwerkingsverbanden waarbij minstens een sociale werkplaats en/of een beschutte werkplaats betrokken is, zijn wettelijk mogelijk.

Naast de structurele plaatsen bestaan er ook tijdelijke observatie- en activeringsplaatsen.

Meer info over de Ronde Tafel Arbeidszorg via www.arbeidszorg.be.

     
www.sst.be (Koepel van de Sociale Werkplaatsen en Arbeidszorgcentra in Vlaanderen)