Het Departement Werk en Sociale Economie staat in voor de beleidsontwikkeling en -coördinatie, de monitoring en de handhaving (inspectie) van het beleid Sociale Economie. Het departement bestaat uit een stafdienst, een afdeling Werkgelegenheidsbeleid en een afdeling Inspectie Werk en Sociale Economie. De inhoudelijke coördinatie van het beleid gebeurt vanuit het team Sociale Economie, MVO en jobcreatie binnen de afdeling Werkgelegenheidsbeleid.

 

Missie

"Ons deskundig en klantvriendelijk team maakt en ondersteunt beleid en houdt toezicht op de uitvoering er van met als passie meer en beter werk voor iedereen in Vlaanderen".

 

Meer en beter werk voor iedereen in Vlaanderen is het ultieme doel van het werkgelegenheidsbeleid en de sociale economie in Vlaanderen. Het departement onderschrijft deze doelstelling voluit én met passie. Niet alleen omdat we als "civil servants" loyaal het regeringsbeleid willen helpen realiseren. Ook omdat ieder van ons er van overtuigd is dat meer en beter werk voor iedereen in Vlaanderen dé sleutel is voor een sociaal, economisch voorspoedig en democratisch Vlaanderen.

Het departement presenteert zich hierbij als een deskundig en klantvriendelijk team. Onze kleine omvang spelen we in de toekomst bewust uit als een strategisch voordeel. Echte team- en projectwerking is ons handelsmerk. Het laat ons toe om klantvriendelijk - soepel, snel en ter zake - allerlei vragen te beantwoorden en opdrachten aan te pakken. We doen dit deskundig, gebaseerd op brede polyvalente terreinkennis en ervaring en op gespecialiseerde kennis van werk en sociale economie.

Het departement maakt en ondersteunt beleid. Beleid en niet het beleid. Beleid bepalen is het wezenskenmerk van de politieke besluitvorming, onze minister(s). Wij ondersteunen en adviseren onze minister(s) daarbij zo goed mogelijk met ideeën, beleidsvoorstellen, degelijke ontwerpen van decreten en besluiten en met opvolging van de uitvoering van het beleid. We realiseren dit in partnerschap. Een succesvol beleid komt pas tot stand met betrokkenheid van de uitvoerende agentschappen en onze stakeholders. Een strikte scheiding tussen denken en doen is niet aan ons besteed.

Het departement houdt ook toezicht op de uitvoering van het beleid. Die opdracht werd ons bij decreet toegewezen. Onze inspectieambtenaren voeren onafhankelijke controles uit op het terrein. Op politiek niveau kunnen prioriteiten voor te onderzoeken cases, sectoren, thema's en regio's bepaald worden. Wij ondersteunen die politieke besluitvorming op basis van methodologisch onderbouwde risicoanalyses. Globale conclusies uit inspectieonderzoeken wenden we maximaal aan ter verfijning en vernieuwing van het beleid.

 

Contact

Departement Werk en Sociale Economie
Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel

Tel.: 02 553 42 56
Fax: 02 553 43 90

werkgelegenheid@vlaanderen.be

Departement WSE

Dirk Vanderpoorten, secretaris-generaal