Klik hier voor de lijst van invoegondernemingen in onze database

Definitie

Invoegbedrijven zijn ondernemingen die bereid zijn kansengroepen een duurzame tewerkstelling te garanderen met aandacht voor opleiding en begeleiding in een arbeidsomgeving waar maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staat.

Meer en meer blijkt dat ondernemen meer is dan enkel het nastreven van economische doelstellingen. Werkgevers gaan de dialoog aan met iedereen die invloed uitoefent of ondervindt van de onderneming (stakeholders) om zo tot een goed evenwicht te komen tussen sociale, maatschappelijke, economische en ecologische doelstellingen. Dit evenwicht blijkt op lange termijn immers voordelig zowel voor de onderneming zelf als voor haar werknemers, de maatschappij en het milieu.

Doelgroepwerknemers

Een invoegbedrijf stelt invoegwerknemers tewerk. De invoegwerknemer is: een persoon met hoogstens een diploma HSO die de dag voor zijn aanwerving beantwoordt aan één van volgende kenmerken:

  • jonger dan 50 jaar en min. 12 maanden inactief
  • ouder dan 50 jaar en min. 6 maanden inactief
  • min. 6 maand leefloongerechtigd of arbeidsgehandicapt
  • deeltijds werkzoekende leerling van het deeltijds beroepssecundair onderwijs en een dag inactief

Onder inactief wordt begrepen: noch in loondienst, noch op zelfstandige basis hebben gewerkt, noch als cursist een individuele beroepsopleiding (IBO) hebben gevolgd.

Meer gedetailleerde voorwaarden om in aanmerking te komen als invoegwerknemer: http://www.werk.be/online-diensten/tewerkstelling-en-sociale-economie/invoegbedrijven

Invoegbedrijven kunnen beroep doen op een inschakelingscoaching. Deze vormt een extra begeleiding bovenop de al bestaande opleiding die het invoegbedrijf aanbiedt aan haar invoegmedewerkers. Een inschakelingscoach zal de nieuwe invoegmedewerker gedurende maximaal zes maanden begeleiden om de integratie te bevorderen. De Vlaamse startcentra zijn verantwoordelijk voor de verdeling van de coachings. De VDAB wijst de coachings toe aan de begeleidingsorganisaties.

Welke ondernemingen komen in aanmerking?

  • Ondernemingen met een bestaande handelsvennootschap of die een nieuwe handelsvennootschap willen oprichten met maatschappelijke zetel en werkvloer in Vlaanderen.
  • Die minstens één bijkomende doelgroepmedewerker willen.
  • Die bereid zijn nieuwe medewerkers intensief op te leiden en te begeleiden op de werkvloer.
  • En die bereid zijn de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen toe te passen in hun bedrijf.

In het verleden konden ook dienstencheque-ondernemingen erkend worden als invoegbedrijf. Naar aanleiding van de evaluatie van de invoegmaatregel, midden 2008, besliste minister Van Brempt om de combinatie dienstencheque-invoeg te laten uitdoven. Vanaf november 2008 worden er geen nieuwe aanvragen meer toegelaten

Wetgevend kader

Het samenwerkingsakkoord van 4 juli 2000 tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de sociale economie en het besluit van de Vlaamse regering van 8 september 2000 houdende een impuls- en ondersteuningsprogramma van de meerwaardeneconomie geven de initiële invulling aan de werking van de invoegbedrijven en -afdelingen.

De Vlaamse regering wil deze ontwikkeling stimuleren door het verlenen van subsidies aan invoegbedrijven. Het besluit van 19 januari 2006 bepaalt wat een invoegwerknemer is. Het besluit van 15 juli 2005 regelt de erkenning en financiering van de invoegbedrijven.

Daarnaast is er nog de federale erkenning als inschakelingsbedrijf. Deze erkenning geeft recht op de tewerkstelling van moeilijk bemiddelbare werklozen door middel van de tewerkstellingsmaatregel "Sociale Inschakelingseconomie", afgekort SINE.