Ondersteuningsinstrumenten voorzien in het Ondersteuningsdecreet

Op 8 februari 2012 heeft het Vlaams Parlement het decreet betreffende de ondersteuning (pdf / ) van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen goedgekeurd. Hiermee wordt een belangrijke stap op het vlak van de hervorming van de ondersteuningsstructuur van de sociale economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen gerealiseerd. Het decreet stroomlijnt de ondersteuningsstructuur binnen de sociale economie, zorgt voor een afstemming met de Europese regelgeving inzake de staatssteun, en beantwoordt aan behoeften tot vereenvoudiging, meer efficiëntie en effectiviteit bij de ondersteuning en versterking van het ondernemerschap van organisaties en ondernemingen die binnen de sociale economie werkzaam zijn.

  1. de oprichting van een commissie sociale economie in de schoot van de SERV. De opdracht van deze commissie bestaat uit het organiseren van overleg tussen de sociale partners, de sociale-economieondernemingen en technisch deskundigen over bestaande of toekomstige beleidsmaatregelen op het vlak van de sociale economie.

    De vertegenwoordigers van de sociale economieondernemingen kunnen evenzeer onder impuls van de voorzitter een afzonderlijk en intern overleg organiseren. Het doel is om die vertegenwoordigers samen te brengen op voet van gelijkheid en te stimuleren tot uitwisseling en afstemming.

  2. de inrichting van een collectieve dienstverlening voor de sociale–economieondernemingen. Onder collectieve dienstverlening wordt ondermeer begrepen het verstrekken van eerstelijnsinformatie over de sociale economie, het organiseren van opleidings- en uitwisselingstrajecten, kennisopbouw inzake de sociale economie, etc.

  3. de mogelijkheid tot het toekennen van financiële ondersteuning op maat; waaronder wordt begrepen (1) het tegemoetkomen in de kosten van investeringen en kredieten (2) het verschaffen van risicokapitaal.

  4. het toekennen van een subsidie voor managementadvies: de sociale- economieondernemingen kunnen steun krijgen voor het inwinnen van specifiek managementadvies, bijvoorbeeld ondermeer inzake het strategisch bedrijfsmanagement, humanresourcesmanagement.

  5. de mogelijkheid voor steun voor innovatie voor de ontwikkeling van producten, processen en diensten ten behoeve van welbepaalde begunstigden.

  6. de mogelijkheid tot steun voor het bevorderen van de sociale economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen ten behoeve van welbepaalde begunstigden. Die initiatieven hebben betrekking op sensibiliseren, het uitbouwen, en het tijdelijk en experimenteel ontwikkelen van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

  7. de mogelijkheid tot steun voor die gemeenten die een regierol op het vlak van de lokale sociale economie opnemen. Die regierol bestaat uit de ontwikkeling van een beleidsvisie op sociale economie, en het faciliteren van de samenwerking met en tussen de sociale economie.

  8. de wetenschappelijke onderbouwde managementopleidingen inzake de sociale economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen kunnen gerechtigd zijn op steun.

Het decreet (pdf / 193.81 KB) werd op 17 februari bekrachtigd door de Vlaamse Regering, die op haar beurt de uitvoering ervan regelt. Die implementatie verloopt gefaseerd vanaf midden 2012.

 

Voor informatie en inspiratie rond het ondersteuningsaanbod m.b.t. maatschappelijk verantwoord ondernemen kan u terecht op www.mvovlaanderen.be. MVO Vlaanderen is een initiatief van de Vlaamse overheid, departement Werk en Sociale Economie. Het is een start- en ontmoetingsplaats voor iedereen met een interesse in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het bevat een ruim aanbod instrumenten en informatie met als doel organisaties te helpen om MVO in de praktijk te zetten.

Indien u als ondersteuner uw aanbod bekend wil maken bij de sociale economie, stuur dan een mailtje naar info@socialeeconomie.be. U krijgt dan een invulformulier toegestuurd en dan contacteren wij u voor een gesprek.