In het kader van sociale economie is het Vlaamse Gewest bevoegd voor:

Het Vlaamse Regeerakkoord 2009-2014 stelt de hervorming voor van de sociale economie in twee pijlers: maatwerken vanuit de sociale economie en lokale diensteneconomie

  • Maatwerk beoogt één kader voor de huidige Beschutte Werkplaatsen, Sociale Werkplaatsen en Invoegbedrijven. Op 3 juli 2013 werd het decreet Maatwerk bij Collectieve Inschakeling Maatwerkdecreet collectieve inschakeling (pdf / 199.65 KB) aangenomen door het Vlaams Parlement en op 17 juli 2013 bekrachtigd door de Vlaamse Regering. De nieuwe regelgeving zal in voege treden bij de goedkeuring van het uitvoeringsbesluit. Tot de effectieve startdatum blijft de huidige regelgeving van kracht.
    Meer info over maatwerk en de bestaande regelgeving vind je op www.socialeeconomie.be/maatwerkdecreet

Meer info over maatwerk en de bestaande regelgeving vind je hier.

  • Op 12 juli 2013 werd het decreet lokale diensteneconomie bekrachtigd door de Vlaamse Regering. Het nieuwe decreet betreffende de lokale diensteneconomie (pdf / 927.33 KB) (LDE) vormt, naast het maatwerk bij collectieve inschakeling, de tweede pijler en beoogt de optimalisering en concretisering van het huidige LDE-kader binnen de Europese regelgeving en de maximale afstemming met het maatwerkdecreet. De nieuwe regelgeving zal in voege treden bij de goedkeuring van het uitvoeringsbesluit. Tot de effectieve startdatum blijft de huidige regelgeving van kracht. Aansluitend zal de nieuwe regelgeving worden afgestemd met de bevoegde ministers binnen de Vlaamse Regering voor de respectievelijke klaverbladen (aanvullende thuishulp, occasionele en flexibele kinderopvang, buurtgerichte kinderopvang, groenjobs, huisbewaarders,…).

Het decreet over maatwerk en lokale diensteneconomie zit in de laatste rechte lijn. De uitvoeringsbesluiten werden ter advies voorgelegd aan Raad van State en SERV. De krachtlijnen van het advies van de SERV lees je via deze link.

De vorige Vlaamse Regering is niet gekomen tot definitieve goedkeuring van de uitvoeringsbesluiten. Het is nu afwachten wanneer deze besluiten definitief kunnen bekrachtigd worden. Wij houden je langs deze weg op de hoogte.

Intussen hebben er wel al infosessies plaatsgevonden in elke provincie, waarvan je hier de link naar de presentatie vindt.

Daarnaast wordt ook het ondersteuningsaanbod hervormd op basis van de noden van sociale ondernemers en met het oog op de ondersteuning van innovatie in de sociale economie. Complementariteit en maatschappelijke meerwaarde staan hierbij centraal.

De overheidsopdracht voor de uitbouw en coördinatie van de collectieve ondersteuning aan sociale economie-bedrijven werd toegewezen aan in-C als ondersteuningsorgaan die de collectieve ondersteuning van sociale economie bedrijven organiseert en coördineert. Meer informatie over het ondersteuningsaanbod en het ondersteuningsdecreet vind je hier.

Nieuw beleidskader werk en zorg goedgekeurd
Op 23 april 2014 werd tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement het decreet betreffende werk- en zorgtrajecten goedgekeurd. Binnen het nieuwe beleidskader betreffende werk- en zorgtrajecten richten we ons specifiek naar personen die omwille van medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale problemen niet, nog niet of niet meer op de arbeidsmarkt terecht kunnen. Daarbij zetten we de expertise van zowel het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE) als van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) in om voor deze doelgroep een optimale participatie te realiseren. Daarnaast zullen de beleidsdomeinen WSE en WVG elk apart, in de volle breedte van hun bevoegdheden, moeten blijven investeren in capaciteit en innovatie, om zo de toeleiding naar deze trajecten en vervolgtrajecten mogelijk te maken. De goedkeuring van het decreet was een mooi resultaat van een langdurig en intensief proces van overleg tussen de beleidsdomeinen, het werkveld en de stakeholders. Tegelijkertijd is het slechts een startpunt van een verdere samenwerking en uitbouw van een structureel kader. De volledige tekst van het decreet vind je op de website van het Vlaams Parlement.

Contact
Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
Dienst Sociale Economie
Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35 bus 21,
1030 Brussel
T: 02 553 43 64
E: sociale.economie@wse.vlaanderen.be

dec. 2014: Nieuwe regelgeving voor beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en de invoegmaatregel

Doelgroepwerknemers krijgen ondersteuning op maat
 
De Vlaamse regering hechtte vandaag haar goedkeuring aan het uitvoeringsbesluit van het ‘decreet maatwerk bij collectieve inschakeling’. De nieuwe regelgeving zorgt voor een vereenvoudiging en gelijkschakeling van drie bestaande maatregelen: beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en de invoegmaatregel. De nieuwe regeling is erop gericht de doelgroepwerknemers op maat te ondersteunen in functie van hun specifieke nood en de doorstroming naar het reguliere arbeidscircuit te vergroten.
 
De regelgeving maatwerk bij collectieve inschakeling past binnen de ambitie van de Vlaamse regering om tegen 2020 een werkzaamheidsgraad van 76% te behalen. Om dit te kunnen realiseren, moeten we extra inzetten op de activering van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het maatwerkdecreet biedt een antwoord voor die groep van mensen die niet zonder ondersteuning aan de slag kan gaan en hierdoor in de langdurige werkloosheid zit of dreigt te belanden.
 
Het maatwerkdecreet gaat niet meer uit van de klassieke opdeling tussen sociale werkplaatsen, beschutte werkplaatsen en de invoegmaatregel, maar biedt ondersteuning aan alle ondernemers die aan deze doelstelling willen bijdragen door de collectieve inschakeling (vanaf 5 VTE) van personen met een arbeidsbeperking (arbeidshandicap of psychosociale problematiek) of 2-jaar werkzoekenden met een begeleidingsnood te realiseren. De nieuwe regelgeving beoogt in die context een vereenvoudiging en gelijkschakeling van de drie bestaande maatregelen.
 
Het voordeel voor nieuwe doelgroepwerknemers is dat zij de nodige ondersteuning en begeleiding krijgen in functie van hun afstand tot de arbeidsmarkt. In de nieuwe regelgeving is er daarnaast ook bijzondere aandacht voor doorstroom naar het reguliere circuit, waarbij er rekening gehouden wordt met de talenten van elke individuele werknemer zodat hij of zij op de juiste plaats terecht komt. Op deze manier worden de schaarse plaatsen binnen de sociale economie voorbehouden voor de mensen die hier het meeste nood aan hebben en zullen zij de begeleiding en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om hun talenten aan te scherpen.
 
De nieuwe regelgeving zal op 1 april 2015 in voege treden. Er wordt een gefaseerde overgangsperiode voorzien. De eerste 2 jaar is er geen impact voor de werkplaatsen zelf, vanaf 2017 kan de nieuwe financiële ondersteuning invloed hebben op de financiering van de huidige beschutte en sociale werkplaatsen, vanaf 2019 zal de regelgeving op volle kracht zijn. Dit geeft de sector de kans zich te organiseren op de nieuwe maatregel en geeft het beleid de kans om de nieuwe regelgeving goed te monitoren en indien nodig bij te sturen.
 
Het streven naar een inclusief Vlaanderen vertaalt zich voor ons in het streven naar een inclusieve economie in partnerschap met de reguliere economie. Met het maatwerkdecreet geven wij alvast de kans aan alle ondernemers om dit inclusieve verhaal mee vorm te geven.
 
Liesbeth HOMANS
Vlaams minister van
Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
 
Philippe MUYTERS
Vlaams minister van
Werk, Economie,
Innovatie en Sport


Nieuwe regelgeving voor lokale diensteneconomie

De Vlaamse regering hechtte vandaag haar goedkeuring aan het uitvoeringsbesluit lokale diensteneconomie. De doelgroepwerknemers zullen voortaan worden ingeschaald op basis van hun afstand tot de arbeidsmarkt in plaats van hun opleidingsniveau en werkloosheidsduur. Bovendien zal er meer aandacht uitgaan naar de doorstroming naar het reguliere arbeidscircuit.
 
De regelgeving lokale diensteneconomie kadert binnen de ambitie van de Vlaamse regering om tegen 2020 een werkzaamheidsgraad van 76% te behalen. Om dit te kunnen realiseren, moeten we extra inzetten op de activering van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het decreet lokale diensteneconomie biedt een antwoord voor die groep van mensen die niet zonder tijdelijke ondersteuning aan de slag kan gaan en hierdoor in de werkloosheid zit of dreigt te belanden.
 
Enerzijds focust de lokale diensteneconomie op de competentieversterking en begeleiding van kansengroepen naar volwaardig werk. Anderzijds wil de lokale diensteneconomie een antwoord bieden op lokale noden. Deze diensten zijn bijvoorbeeld diensten aan huis (aanvullende thuiszorg, tuinieren, …) of diensten voor de buurt (kinderwerking, wijkrestaurant,…).
 
De belangrijkste wijzigingen die door dit uitvoeringsbesluit van kracht worden zijn dat de doelgroepwerknemers ingeschaald worden en de nodige ondersteuning ontvangen op basis van hun afstand tot de arbeidsmarkt in plaats van een inschaling op basis van opleidingsniveau en werkloosheidsduur. Dit heeft tot gevolg dat een doelgroepwerknemer die omwille van het niet verder zetten van een lokaal diensteneconomie-initiatief niet langer terug in de werkloosheid komt, maar binnen een ander initiatief tewerkgesteld kan worden. Daarnaast wordt de aanvullende dienstverlening niet meer vastgelegd door de Vlaamse overheid, maar zal het lokale bestuur de bevoegdheid krijgen om te beoordelen welke dienstverleningsinitiatieven in aanmerking komen. Het traject zal een looptijd hebben van 5 jaar. Na deze 5 jaar zal de doelgroepwerknemer de nodige competenties opgedaan hebben om in het reguliere circuit aan de slag te kunnen gaan.
 
Indien u vragen heeft over deze maatregel kan u steeds contact opnemen met het Departement Werk en Sociale Economie. Daarnaast kan u vanaf volgende week op de website www.werk.be alvast meer info vinden over de nieuwe regelgeving.
 
Liesbeth HOMANS
Vlaams minister van
Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding

Philippe MUYTERS
Vlaams minister van
Werk, Economie,
Innovatie en Sport

 

Nieuwe regelgeving managementadviezen voor de sociale economie

Op 27 januari 2017 keurde de Vlaamse Regering op initiatief van de minister bevoegd voor sociale economie, Liesbeth Homans, de nieuwe regelgeving over de subsidiëring van managementadvies en -ondersteuning voor sociale-economieondernemingen goed.

Wat betekent dit concreet voor sociale-economiebedrijven?

In de nieuwe regelgeving wordt enkel nog onderscheid gemaakt tussen managementadviezen en specifieke managementondersteuningen.

- Managementadviezen zijn gericht op de verbetering van de bedrijfsvoering en de versterking, groei of transformatie van de sociale-economieonderneming. Een beschutte werkplaats, sociale werkplaats, lokale diensteneconomie-initiatief of invoegbedrijf kan een subsidie bekomen voor het inwinnen van een managementadvies.

Het sociale-economiebedrijf kiest zelf welk advies het beste past bij zijn noden of opportuniteiten. Voor elk managementadvies bedraagt de premie 50% van de kostprijs (excl. BTW), met een maximum van 10.000 euro. Er kan één managementadvies per twee kalenderjaren worden aangevraagd.

- Aan een financieel of economisch verlieslatende beschutte werkplaats, sociale werkplaats of lokale diensteneconomie-initiatief kan de minister bevoegd voor de sociale economie een specifieke managementondersteuning opleggen. Een advisering in dat kader kan voor de eerste schijf van maximaal 10.000 euro (excl. BTW) volledig worden gesubsidieerd, en voor de tweede schijf voor de helft, met een maximum van 5000 euro.

De sociale-economieonderneming is vrij om een dienstverlener te kiezen op maat van zijn noden, doet zelf de aanvraag tot subsidie en ontvangt rechtstreeks de uitbetaling ervan.

Alle nadere voorwaarden en andere informatie over het aanvragen van een subsidie voor een managementadvies of voor een specifieke managementondersteuning vind je terug op www.werk.be/managementadvies.

Info en aanvragen

Sinds 27 januari 2017 kunnen aanvragen worden ingediend bij het Departement Werk en Sociale Economie.

Aarzel bij vragen niet om contact op te nemen met

Team Managementadvies

Departement Werk en Sociale Economie

Afdeling Sociale Economie en Duurzaam Ondernemen
Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 Brussel
M 0499 94 89 14 - E managementadvies@wse.vlaanderen.be