37 LOKALE REGISSEURS VAN START VOOR EEN NIEUWE BELEIDSCYCLUS

8 april 2020 - Vlaams minister Hilde Crevits, bevoegd voor Werk en Sociale economie, heeft 37 aanvragen goedgekeurd van (samenwerkingsverbanden van) steden en gemeenten voor de ondersteuning van hun regierol op het vlak van lokale sociale economie voor de periode van hun nieuwe beleids- en beheerscyclus 2020-2025.

Het gaat om 34 samenwerkingsverbanden (waarvan 10 met een centrumstad) en 3 centrumsteden apart (Antwerpen, Gent en Leuven).
Het gaat hierbij om:
- 20 interlokale verenigingen
- 4 projectverenigingen
- 5 dienstverlenende verenigingen
- 5 welzijnsverenigingen (vroegere OCMW-verenigingen)

Bijna 3/4 van deze samen werkingsverbanden nemen ook het wijk-werken op in hun werkingsgebied.

 

De schaalgroottes van de samenwerkingsverbanden variëren van 61.786 inwoners tot 301.550 inwoners. Ten opzichte van de vorige Beleidscyclus-zijn er 6 nieuwe samenwerkingsverbanden met 34 nieuwe gemeenten. Dat geeft een dekkingsgraad van bijna 89 % van de bevolking (t.o.v. 78,69 % in 2017) en bijna 80% (238 op 300) van het aantal gemeenten in Vlaanderen (t.o.v. 66,23 % in 2017). Het totale budget werd daarvoor met 350.000 euro verhoogd naar 2.225.000 euro.
De jaarlijkse subsidies zijn principieel toegekend voor de periode van de beleidscyclus maar kunnen samen met de inhoudelijke en financiële criteria halverwege die beleidscyclus herzien worden.

Met deze steun kunnen de steden en gemeenten een maatschappelijke meerwaarde creëren door de lokale sociale economie te ondersteunen en mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt in te schakelen in het arbeidscircuit. De regierol op het vlak van de lokale sociale economie omvat een aantal doelstellingen: de ontwikkeling van een gedragen beleidsvisie op de sociale economie, de uitbouw van lokale sociale economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen, en het bevorderen van de samenwerking  tussen de sociale economie, en met de reguliere economie.

Binnen deze brede Vlaamse contouren krijgen de regisseurs de kans om op maat van hun werkingsgebied zelf een aantal acties te ontwikkelen.

Eén van de doelstellingen in de beleidsnota Werk en Sociale Economie 2019-2024 is een versterkte samenwerking met de lokale besturen. Dit moet zich o.m. vertalen in méér en concretere samenwerkingsovereenkomsten tussen VDAB en (clusters van) lokale besturen met daarin samen afgesproken doelstellingen en acties. VDAB zal daarbij ook beroep doen op de regisseurs lokale sociale economie, waardoor er meer maatwerk kan geleverd worden, inspelend op de eigenheid van de regio of stad en haar werkzoekenden, leefloners en niet-beroepsactieven. We mikken daarbij op de uitbouw van lokale activeringsnetwerken met lokale besturen, VDAB en derde partners.

Het is hierbij de intentie om de regierol op het vlak van lokale sociale economie te verbreden tot een lokale regie werk en sociale economie. Dit sluit aan bij een bestaande praktijk: verschillende lokale besturen voeren in het kader van de regierol al ondersteunende acties uit, ook op het vlak van werk. Ze doen dit vanuit het perspectief van tewerkstelling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zowel via sociale economie als via andere inschakelings- en tewerkstellingstrajecten.

Contactgevens regisseurs

Wil u nagaan onder welk toepassinggebied van een regierol uw gemeente of onderneming valt? Via deze link vindt u een overzicht terug van de projecten en de bijhorende contactgegevens.

Raadpleeg hier de contactgegevens van de regisseurs

Kaart per regio

Hieronder kan u een gedetailleerd visueel overzicht vinden van de goedgekeurde projecten regierol.

Kaart Vlaanderen

Kaart provincie Antwerpen

Kaart provincie Limburg

Kaart provincie Oost-Vlaanderen

Kaart provincie Vlaams-Brabant

Kaart provincie West-Vlaanderen