Evaluatierapport regierol sociale economie

2 mei 2019 - De Vlaamse overheid stimuleert en ondersteunt de lokale besturen om een regierol op te nemen op het vlak van sociale economie. In het licht van een nieuwe oproep voor de periode 2020-2025 liet het Departement Werk en Sociale Economie een evaluatie maken van de invulling die de lokale besturen geven aan deze regierol.

Deze evaluatieopdracht is gericht op drie onderdelen:
1. Hoe wordt de regierol in concreto ingevuld? Wat bepaalt het succes van de samenwerkingsverbanden?
2. Worden de vooropgestelde doelstellingen uit het decreet gehaald?
3. Hoe kan de Vlaamse overheid de regie en de samenwerkingsverbanden het best faciliteren?

Uit het rapport blijkt dat de regisseurs een grote impact hebben naar de lokale besturen zelf. Door het gebruik van een lichte en faciliterende vorm van regie, zijn de regisseurs erin geslaagd om meer aandacht los te weken en een groter draagvlak te bewerken binnen de lokale besturen voor sociale economie. De besturen hebben meer aandacht voor de sociale economie in hun meerjarenplanning, ze hebben zich sterker als actor gemanifesteerd (LDE) en ze zijn actiever klant en afnemer geworden (aanbesteding van werken en diensten).

Regisseurs die op een ambitieuze manier hun regierol invullen, maken al snel de verbinding met andere initiatieven die zijn gericht op het toeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor hen maakt de regie sociale economie idealiter deel uit van een ruimere bovenlokale werkgelegenheidsregie.

Het rapport brengt drie scenario’s naar voren hoe de regierol van lokale besturen kan worden georganiseerd.
Meer weten?

Eindrapport Sociale Economie 15042019.pdf(2.07 MB)