OPROEP REGIE LOKALE BESTUREN 2020-2025

21 juni 2019 - Wil je als lokaal bestuur in de periode 2020-2025 een regierol opnemen? Dan kan je opnieuw intekenen op de Vlaamse beleidsprioriteit rond de sociale economie. Dien je aanvraag uiterlijk op 15 januari 2020 in.

WIE KAN EEN SUBSIDIE AANVRAGEN?

De oproep stelt een minimale schaalgrootte voorop om de regierol lokale sociale economie op te nemen. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en OCMW-verenigingen moeten minimaal 60.000 inwoners hebben op het grondgebied van de deelnemende steden en gemeenten.

Centrumsteden kunnen apart indienen of als partner binnen een samenwerkingsverband. Voor centrumsteden die apart indienen geldt er geen ondergrens.

Je kan een subsidie aanvragen als:

 • centrumstad
 • OCMW-vereniging (vanaf 1/1/2019 Welzijnsverenigingen genoemd)
 • intergemeentelijke samenwerkingsverband 4 , onder de vorm van een:
  • interlokale vereniging
  • projectvereniging
  • dienstverlenende vereniging
  • opdrachthoudende vereniging

WAAROVER GAAT DE OPROEP?

Lokale besturen (of hun samenwerkingsverbanden) bepalen grotendeels zelf hoe zij hun regierol concreet invullen binnen de contouren van de Vlaamse beleidsprioriteiten op het vlak van lokale sociale economie. In hun strategische meerjarenplanning geven de lokale besturen aan via welke doelstellingen, actieplannen en acties ze de uitbouw van de lokale sociale economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren, en de samenwerking met en tussen de sociale economie bevorderen. In artikel 3 van het uitvoeringsbesluit betreffende de regierol van 26 oktober 2012 worden vanuit de Vlaamse overheid minimaal drie thema’s genoemd waarrond de regisseurs jaarlijks een actie moeten voeren:

 • een actie die de netwerking op het grondgebied bevordert;
 • een actie die bijdraagt aan de ontwikkeling van de lokale sociale economie;
 • en een actie ter bevordering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen

VOOR WELKE PERIODE GELDT DE SUBSIDIE?

De subsidie wordt principieel toegekend voor een periode van zes jaar: 2020-2025. De subsidie wordt jaarlijks via een ministerieel besluit toegekend, telkens binnen de perken van het jaarlijks goedgekeurde begrotingskrediet.

Halverwege de Beheers- en Beleidscyclus (in 2022, ingaand vanaf 2023) kan de Vlaamse minister voor sociale economie beslissen om de inhoudelijke en financiële criteria te wijzigen en dus ook de subsidiebedragen. Dit gebeurt via een wijziging van het uitvoeringsbesluit betreffende de regierol.

HOEVEEL BEDRAAGT DE SUBSIDIE?

Jaarlijks subsidiebedrag

 1. Basisbedrag op basis van het inwoneraantal

Het bedrag van de subsidie wordt bepaald op basis van het inwoneraantal binnen het werkingsgebied:

Aantal inwoners per samenwerkingsverband
(van gemeenten en/of welzijnsverenigingen en/of een centrumstad)

Subsidiebedrag

Centrumsteden tot 80.000 inwoners

Samenwerkingsverbanden zonder centrumstad met 60.000 tot 80.000 inwoners

25.000 euro

80.000 tot 150.000 inwoners

50.000 euro

150.000 tot 220.000 inwoners

75.000 euro

220.000 tot 290.000 inwoners

100.000 euro

290.000 tot 360.000 inwoners

125.000 euro

360.000 tot 430.000 inwoners

150.000 euro

430.000 tot 500.000 inwoners

175.000 euro

meer dan 500.000 inwoners

200.000 euro

 1. De aanwezigheid van een centrumstad is medebepalend voor het subsidiebedrag

 - Zonder centrumstad ontvangt een intergemeentelijk samenwerkingsverband of welzijnsvereniging maximaal 50.000 euro.
- Een intergemeentelijk samenwerkingsverband of welzijnsvereniging met een centrumstad krijgt maximaal 50.000 euro meer dan het subsidiebedrag voor de centrumstad zelf.

MEER WETEN?

Klik hier voor meer informatie over de oproep en de aanvraagprocedure. 

FAQ - Oproep Regierol Lokale Sociale Economie 2020 - 2025(123.96 KB)