Vijf ondersteuningsmaatregelen voor de sociale economie naar aanleiding van de Covid-19-crisis

20 maart 2020 – De Vlaamse Regering vaardigt vandaag vijf ondersteuningsmaatregelen uit ter ondersteuning van de sociale economie, die tegemoet komen aan de gevolgen van de coronapandemie Covid-19. Deze maatregelen moeten de ondernemingen meer financiële ademruimte geven, en de tewerkstelling van doelgroepwerknemers garanderen.

BVR_Steun_SocialeEconomie_Corona

De maatregelen richten zich naar maatwerkbedrijven, maatwerkafdelingen, lokale diensteneconomieondernemingen en arbeidszorginitiatieven.

Het besluit van de Vlaamse Regering omvat de volgende maatregelen om deze ondernemingen te ondersteunen de financiële en economische gevolgen van de coronapandemie Covid-19 te ondervangen.

  1. Het opschorten van de externe doorstroomtrajecten voor de doelgroepwerknemers van collectief maatwerkbedrijven

Gezien de huidige context zijn evaluatiegesprekken door VDAB, de begeleiding van werknemers in doorstroomtrajecten en de effectieve zoektocht naar stageplaatsen geen evidentie. Bijgevolg zullen tijdelijk geen nieuwe doorstroomtrajecten opgestart worden.

Huidige doorstroomtrajecten kunnen worden opgeschort waarbij de looptijd van het doorstroomtraject wordt verlengd met de periode van opschorting (duur van de crisis). Tijdens de periode van opschorting van het extern doorstroomtraject blijft de doelgroepwerknemer in dienst bij het maatwerkbedrijf.

  1. Het opschorten van de externe doorstroomtrajecten en het verlengen van de inschakelingstrajecten voor de doelgroepwerknemers van lokale diensteneconomieondernemingen

Eenzelfde maatregel geldt voor de doelgroepwerknemers binnen de lokale diensteneconomie. De opstart van nieuwe doorstroomtrajecten wordt tijdelijk opgeschort. Lopende trajecten worden verlengd in functie van de opstart van het doorstroomtraject en het doorlopen van het doorstroomtraject na afloop van de openbare crisis.

Tijdens de periode van opschorting of in afwachting van de opstart van een extern doorstroomtraject kan de doelgroepwerknemer in dienst blijven van de lokale diensteneconomieonderneming. Het inschakelingstraject wordt verlengd met de duur van de opschorting van het doorstroomtraject (duur van de crisis).

  1. Het opschorten van de regel voor de ‘90% invulling voor het contingent van 2020’ en de bijhorende herverdeling in 2021

Als gevolg van de crisis ondervinden vele ondernemingen moeilijkheden om aangepast werk te vinden voor hun werknemers. Werknemers in sociale economie-ondernemingen voeren veelal manuele taken of een lokale dienstverlening uit, die bemoeilijkt worden door de maatregelen rond social distancing. Daarnaast zijn vele van deze bedrijven afhankelijk van andere ondernemingen, wiens productie en orders ook stilvallen.

Maatwerkbedrijven, -afdelingen en lokale diensteneconomieondernemingen beschikken over een begrensd aantal doelgroepwerknemers die aanleiding geven tot ondersteunende maatregelen en subsidies. De ondernemingen worden aangemoedigd om jaarlijks minimaal 90% van dit toegekend contingent in te vullen met doelgroepwerknemers om een vermindering en herverdeling te voorkomen.

Gelet op de huidige crisis zal deze regel tijdelijk niet toepast worden (met name de automatische herverdeling in 2021 op het contingent 2020). Hiermee wordt de tewerkstelling van de doelgroepwerknemers vandaag en in de toekomst gegarandeerd.

  1. Het opschorten van de inhoudingen op de voorschotten voor collectief maatwerk en lokale diensteneconomie voor bedrijven die economische of financiële hinder ondervinden ten gevolge van de coronapandemie Covid-19

Voor de maatwerkbedrijven, –afdelingen  en lokale diensteneconomieondernemingen die economische of financiële hinder ondervinden ten gevolge van de door de overheid genomen maatregelen om het coronavirus Covid-19 in te dijken, en hierdoor betalingsproblemen ondervinden, zal het Departement WSE geen automatische inhoudingen doen op de maandelijkse voorschotten. Het betreft echter onverschuldigde betalingen die in een later stadium moeten worden terugbetaald. Met dit voorstel geven we de betreffende bedrijven tijdelijk financiële ademruimte.

  1. Het tijdelijk voorzien in een alternatieve financiering van de begeleiding van arbeidszorgmedewerkers.

Bij arbeidszorg in sociale economie financieren we de begeleiding van personen die onbetaald arbeidsmatige activiteiten verrichten. Nu deze initiatieven om economische of andere redenen hun activiteiten opschorten, dreigt de financiering van de begeleiding van de arbeidszorgin het gedrang te komen.

Gedurende de coronacrisis met een ernstige en economische impact kan een alternatieve financiering gehanteerd worden, berekend op basis van de gemiddelde prestaties van de twee maanden voorafgaand aan de coronapandemie. Op deze manier is een financiële tussenkomst in de loonkost van de begeleiders bij arbeidszorg verzekerd, zonder dat dit afhankelijk is van de werkelijke prestaties van arbeidszorgmedewerkers.

Contact

Voor verdere vragen over deze maatregelen, contacteer de Dienst Sociale Economie via sociale.economie@vlaanderen.be

BVR Coronamaatregelen sociale economie(103.56 KB)MB Erkenning Covid-19 sociale economie(259.67 KB)