Specifieke managementondersteuning

Is je onderneming financieel of economisch verlieslatend, dan kan de minister bevoegd voor Sociale Economie jouw onderneming een specifieke managementondersteuning opleggen. De minister kan daarbij specifieke inhoudelijke richtlijnen meegeven.

Wie?

Voorwaarden:

 1. Je bent erkend door de Vlaamse overheid als maatwerkbedrijf, maatwerkafdeling of lokale diensteneconomie-initiatief.
 2. Je onderneming is financieel of economisch verlieslatend.
 3. Je mag daarnaast binnen een periode van drie belastingjaren geen 200.000 euro de-minimissteun hebben ontvangen.

Voldoet je onderneming aan alle bovenstaande voorwaarden?
Dan kan je de subsidie aanvragen.

Bedrag van de subsidie

Berekening subsidie

Steunpercentage, opgesplitst in twee schijven

Kostprijs die maximaal in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de financiële steun Steunplafond per advies
Een eerste schijf:
max. 100% van dit bedrag, excl. BTW
Eerste schijf van 10.000 euro, excl. BTW Max. 10.000 euro
Een tweede schijf:
max. 50% van dit bedrag, excl. BTW
Tweede schijf vanaf 10.000 euro, excl. BTW Max. 5.000 euro

Je kan steun aanvragen tot het beschikbare budget voor deze maatregel voor het lopende kalenderjaar is uitgeput. Dit wordt via de website gecommuniceerd.

 

Welke kosten zijn subsidiabel?

Voor deze kosten kan je steun genieten:

 • de personeels- en werkingskosten van het adviesbureau
 • de verplaatsingskosten van het adviesbureau

Uiteraard zijn deze kosten slechts subsidiabel voor zover ze rechtstreeks verband houden met de adviesopdracht voor je onderneming.

Aanvragen

Als je meent dat je baat hebt bij een specifieke managementondersteuning omdat jouw onderneming financieel of economisch verlieslatend is en je dus van deze maatregel wil gebruikmaken, meld je dit bij het Departement Werk en Sociale Economie.

Stap 1: melding

Je stuurt een eenvoudige mail aan managementadvies.wse@vlaanderen.be
Je geeft daarbij een interpretatie van de economische of financiële verlieslatendheid en je voegt je jaarrekening toe.

Heb je -volgend op de melding- van de minister een bevel ontvangen tot specifieke managementondersteuning, en heb je binnen de drie maanden na ontvangst van dat bevel een offerte laten opmaken door een adviesbureau, dan ben je klaar voor stap 2.

Stap 2: een steunaanvraag doen

 1. Je vult het aanvraagdocument in, dateert en ondertekent het.
 2. Je voegt de gedateerde offerte van het door jou gekozen adviesbureau toe aan je aanvraag. De offerte mag niet meer dan 60 dagen oud zijn.
 3. Je voegt het verslag van je raad van bestuur toe waaruit blijkt dat de raad:  
  • het bevel tot managementondersteuning onderschrijft;
  • het engagement opneemt om alle informatie en medewerking te verstrekken aan het adviesbureau opdat de opdracht naar behoren kan worden uitgevoerd
 4. Je vervolledigt het dossier met een verklaring op eer waaruit blijkt dat je onderneming het maximumbedrag van de de-minimissteun niet overschrijdt.
 5. Dit volledige dossier bezorg je ons bij voorkeur per mail
  (managementadvies.wse@vlaanderen.be) of in papieren versie naar:

Departement Werk en Sociale Economie
Afdeling Sociale Economie en Werkbaar Werk - Managementadviezen
Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel

Uiterlijk 45 kalenderdagen na ontvangst van het volledige dossier ontvang je een beslissing over je dossier door het Departement Werk en Sociale Economie.

Heb je een goedkeuring bekomen voor een subsidie, dan kan je zodra het adviesbureau haar opdracht heeft afgerond, overgaan naar stap 3.

Stap 3: een betalingsaanvraag doen

 1. Je vult het betalingsaanvraagformulier in, dateert en ondertekent het.
 2. Je voegt de managementadviezen toe waarop het actieplan is gebaseerd. Het advies moet in overeenstemming zijn met de bij je steunaanvraag gevoegde offerte. Deze documenten worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.
 3. Je voegt eveneens het door je onderneming ondertekende actieplan toe.
 4. Je voegt het verslag van je raad van bestuur toe waaruit blijkt dat de raad van bestuur het actieplan heeft besproken en goedgekeurd. Duidelijke motivatie is vereist indien de raad van bestuur bepaalde delen van het actieplan afwijst.
 5. Je voegt de factuur toe.
 6. Dit volledige dossier bezorg je ons bij voorkeur per mail 
  (managementadvies.wse@vlaanderen.be) of in papieren versie naar

Departement Werk en Sociale Economie
Afdeling Sociale Economie en Werkbaar Werk - Managementadviezen
Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel

Uiterlijk 60 kalenderdagen na ontvangst van je volledige en ontvankelijke betalingsaanvraag wordt de subsidie aan je onderneming uitbetaald.

Zodra je beschikt over je actieplan kan je het beginnen uitvoeren volgens de vooropgestelde timing. Het Departement Werk en Sociale Economie verwacht een rapportering van de vorderingen zoals aangegeven in stap 4.

Stap 4: rapportering over uitvoering actieplan

 1. Je rapporteert schriftelijk over de vorderingen van je actieplan. Je volgt daarbij het opzet en de timing van het actieplan. Of je motiveert op welke manier en waarom je hiervan afwijkt. Je bezorgt je rapportering bij voorkeur per mail
  (managementadvies.wse@vlaanderen.be) of in papieren versie naar

         Departement Werk en Sociale Economie
         Afdeling Sociale Economie en Werkbaar Werk - Managementadviezen
         Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35 bus 20
         1030 Brussel

 2. Zodra je je actieplan aan het Departement Werk en Sociale Economie hebt bezorgd, begint de rapporteringsperiode te lopen. Je bezorgt een rapportering 6 maanden later, 12 maanden later en 18 maanden later.

Welke adviesverleners

Het adviesbureau moet

 • rechtspersoonlijkheid hebben;
 • en het verstrekken van advies als maatschappelijke hoofdactiviteit hebben. 

Inhoud van offerte en managementondersteuning

In je offerte:

 1. Een inhoudelijk kader met een voorstel van de verschillende managementadviezen die zullen voorafgaan aan de opmaak van het actieplan
 2. Het tijdsbestek waarbinnen je je advies zal leveren
 3. Een kostenraming, exclusief BTW
 4. Een omschrijving van de relevante expertise van je adviesbureau
 5. Een verklaring dat adviesverlening je maatschappelijk hoofddoel is

specifieke managementondersteuning:

 1. Het geheel van managementadviezen, met per advies een heldere analyse van de probleemstelling en welomschreven aanbevelingen
 2. Een actieplan, met een overzicht van te ondernemen acties en een timing met streefdata om elk van deze acties te realiseren
 3. Uiteraard dient je advies overeen te stemmen met de eerdere offerte.