Collectief maatwerk

Maatwerkbedrijven hebben de inschakeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt als kerntaak. De tewerkstellingsmaatregel ‘maatwerk bij collectieve inschakeling’ voorziet in steunmogelijkheden voor maatwerkbedrijven om de inschakeling en de begeleiding te realiseren. In Vlaanderen hebben meer dan 24.000 personen een duurzame job en competentieversterking via deze maatregel.

Wat?

Het decreet 'Maatwerk bij collectieve inschakeling' wil werk en ondersteuning op maat bieden aan mensen die moeilijk een job vinden en hen zo naar het reguliere circuit laten doorstromen. 

Het decreet richt zich naar personen met een arbeidsbeperking: dat zijn werkzoekenden die omwille van persoonsgebonden factoren moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Concreet kan het gaan over mensen met een arbeidshandicap, mensen met een medische, mentale, psychische of psychosociale problematiek of langdurig werklozen die een aantal competenties zijn kwijtgeraakt. Zij hebben behoefte aan specifieke begeleiding en ondersteuning op de werkvloer.

Toegang tot volwaardig werk is ook voor deze doelgroep een belangrijke voorwaarde om te kunnen participeren aan de samenleving. Het biedt ook kansen voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Omdat de plaatsen beperkt zijn, besteedt de nieuwe regelgeving veel aandacht aan doorstroom. Zo slibt het systeem niet dicht en gaan de plaatsen naar mensen die de ondersteuning echt nodig hebben. Na een grondige evaluatie kunnen doelgroepwerknemers eventueel doorstromen naar de reguliere economie. Met een stage op de werkvloer van een potentiële werkgever worden ze begeleid bij de overstap.

Wie?

Maatwerkbedrijven hebben:

  • minimaal 20 voltijds tewerkgestelde doelgroepwerknemers op jaarbasis 

  • een werknemersbestand dat voor minstens 55% bestaat uit personen met een langdurige arbeidsbeperking (mensen met een arbeidshandicap of een psychosociale beperking) 

  • als maatschappelijke hoofdactiviteit werk en begeleiding op maat voor deze werknemers

  • de rechtsvorm van vzw of vennootschap met sociaal oogmerk 

  • een registratie als dienstverlener binnen het kwaliteits- en registratiemodel van het Departement Werk en Sociale Economie. 

Steun

Een maatwerkbedrijf dat een doelgroepwerknemer aanwerft, heeft recht op een werkondersteuningspakket (WOP). Dit pakket bestaat uit een loonpremie en een begeleidingspremie. Het bedrag is afhankelijk van de individuele behoefte aan begeleiding en het rendementsverlies van de doelgroepwerknemer en wordt vastgelegd door de VDAB. 

Een maatwerkbedrijf kan daarnaast genieten van organisatie-ondersteuning. Deze compenseert de kosten van het aanpassen van de productieprocessen aan de noden van de doelgroepwerknemers. 

Meer info