Leningen voor hernieuwbare energie

Om de Europese klimaatdoelstellingen te halen, moet België tegen 2020 de broeikasemissies sterk afbouwen. Om ook sociale-economieondernemingen te stimuleren om te investeren in hernieuwbare energie, is een krediet van 5 miljoen euro beschikbaar voor leningen aan maatwerkbedrijven bestemd voor hernieuwbare energie.

Voorwaarden

De lening:

 • wordt toegekend met een vaste rentevoet van 1%
 • loopt 10 jaar, met maandelijkse terugbetalingen
 • kan worden aangevraagd per onderneming of per vestigingsplaats van een onderneming
 • kan het volledige bedrag van de investering dekken, voor zover die je maximale jaarlijkse energiebehoefte niet overschrijdt.

Hoe kan je een lening aanvragen?

(1) Je aanvraagdossier bestaat uit:

  > Informatie over de investering in hernieuwbare energie:

 • het aanvraagformulier
 • een haalbaarheidsstudie over de maatregelen van hernieuwbare energie
 • de gekozen offerte van de installateur
 • een schriftelijk verslag van de marktbevraging overeenkomstig de wet op de overheidsopdrachten.

> Informatie over je onderneming:

 • een verklaring op erewoord over de de-minimissteun
 • de statuten van de onderneming
 • de recentste resultatenrekening
 • de recentste financiële balans.

(2) Als je aanvraag volledig is, stuur je die per mail naar energiesocialeeconomie@pmv.eu.

Goedkeuring, contract en terugbetaling

Het Participatiefonds Vlaanderen beslist op basis van alle bewijsstukken en van het financiële onderzoek of het de lening toekent en brengt je op de hoogte.

Na het akkoord onderteken je een leningscontract.

Dat contract omvat de:

 • (maximale) bedragen
 • termijnen
 • verwijlinteresten
 • procedures die gelden bij de lening.

Daarna kun je de werken laten uitvoeren. Na de oplevering van de installatie(s) neem je het leningsbedrag op en begint de terugbetaling van de lening.

Een installateur aanduiden

Om de installatie(s) te plaatsen kan je het best een beroep doen op een gecertificeerde installateur.

Voor de plaatsing van zonnepanelen kan je een beroep doen op het raamcontract van het Vlaams Energiebedrijf (VEB). Het VEB biedt een heel traject aan:

 • een kosteloze haalbaarheidsstudie
 • een ontwerp met een gedetailleerde studie en raming (beperkte kosten als je daarna niet verder wil gaan) en een netstudie bij Eandis (tussen 500 euro voor 10 kWp - 100 kWp en 1.500 euro voor grotere installaties)
 • de plaatsing van de zonnepanelen met kwaliteitsborging, voorlopige oplevering en definitieve oplevering
 • monitoring van de installatie
 • een onderhoudscontract (optioneel).

Een installatie onder begeleiding van het VEB garandeert een goede prijs-kwaliteitsverhouding met een concurrentiële prijs en een snelle plaatsing. Wil je een beroep doen op het VEB, dan stuur je een e-mail naar pv@vlaamsenergiebedrijf.eu.

Als je geen gebruikmaakt van het raamcontract kan je, conform de wetgeving rond overheidsopdrachten, op deze manier en een installateur aanduiden:

 • Als de investering minder dan of gelijk is aan 30.000 euro (excl. btw), dan kan je werken met een aangenomen factuur. We raden je aan om ook in dat geval verschillende offertes te vragen.
 • Voor een investering van meer dan 30.000 euro (excl. btw), maar minder dan 144.000 euro (excl. btw) werk je met een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Je bevraagt minstens 3 marktspelers.
 • Voor een opdracht groter dan 144.000 euro (excl. btw) moet je de procedure met bekendmaking gebruiken.

Heb je vragen of wil je meer info, neem dan contact op met het Participatiefonds Vlaanderen via het e-mailadres: energiesocialeeconomie@pmv.eu.