Managementadvies

 

LET OP !!!
 

Vanaf 1 januari 2021 verlopen alle aanvragen voor managementadvies via de nieuwe Platos-applicatie !

 

Als erkende sociale-economieonderneming kan je een premie krijgen voor het inwinnen van een onderbouwd schriftelijk advies om je bedrijfsvoering te verbeteren en je onderneming te versterken, te laten groeien of te transformeren.

Voor wie?

 1. Je bent erkend door de Vlaamse overheid als maatwerkbedrijf, maatwerkafdeling of lokale diensteneconomie-initiatief.  
 2. Je kan geen beroep doen op de kmo-portefeuille, omdat
  • je een vzw-statuut hebt;
  • je een publiekrechtelijk statuut hebt.
 3. Bovendien mag je onderneming
  • geen onderneming in moeilijkheden zijn zoals vermeld in artikel 2, 18°, van de algemene groepsvrijstellingsverordening,
  • geen achterstallige schulden hebben bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid,
  • geen definitieve beslissing tot terugvordering van toegekende steun hebben ontvangen,
  • geen ontvankelijk verklaard steunaanvraagdossier voor specifieke managementondersteuning in hetzelfde kalenderjaar hebben ingediend.
  • Ben je een grote onderneming, dan mag je bovendien in een periode van drie belastingjaren geen 200.000 euro de-minimissteun hebben ontvangen.

Voldoet je onderneming aan alle bovenstaande voorwaarden? Dan kan je de subsidie aanvragen.

Coöperatieve ondernemingen, startende ondernemingen zonder ondernemingsnummer en kandidaat-ondernemers in een activiteitencoöperatie kunnen geen beroep doen op deze maatregel.

 • Coöperatieve ondernemingen kunnen een beroep doen op de kmo-portefeuille.
 • Voor startende ondernemingen zonder ondernemingsnummer of natuurlijke personen met een uit te werken ondernemingsidee zijn er verschillende mogelijkheden tot ondersteuning vanuit het collectieve ondersteuningsaanbod.
 • Kandidaat-ondernemers in een activiteitencoöperatie ontvangen reeds financiële steun in het kader van de specifiek voor hen bedoelde maatregel.

Wat?

Een managementadvies is elk onderbouwd schriftelijk advies dat wordt ingewonnen om je bedrijfsvoering te verbeteren en je onderneming te versterken, te laten groeien of te transformeren.

In een managementadvies moet

 • de probleemstelling helder geanalyseerd zijn,
 • er een welomschreven aanbeveling worden gedaan,
 • en er een gerichte aanpak naar voor worden geschoven om de aanbeveling naar de praktijk om te zetten.

In het Ondersteuningsdecreet worden managementadviezen omschreven als adviseringen m.b.t. strategisch bedrijfsmanagement, humanresourcesmanagement, financieel-juridisch management, communicatiemanagement, management op het vlak van innovatie- en kwaliteitsbeleid, stakeholdermanagement en haalbaarheidsstudies.

Er wordt voor de subsidie geen onderscheid gemaakt naar categorieën managementadvies.

Komen niet in aanmerking:

 • wettelijk verplichte adviezen (alle adviezen geregeld binnen een wettelijk kader bv. inzake milieu, energie, kwaliteit)
 • adviezen van permanente of periodieke aard (diensten zoals routinematig belastingsadvies, regelmatige dienstverlening op juridisch gebied, routinematig advies inzake selectie-, aanwervings- of personeelsbeleid), het opmaken van een ondernemingsplan voor een startende onderneming en adviezen die tot de gewone bedrijfsuitgaven horen (bv. site-onderzoek inzake bodemsanering en bodembescherming)
 • diensten met betrekking tot subsidies

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Berekening van de subsidie

steunpercentage steunplafond per advies
50% van de totale subsidiabele kostprijs
van het managementadvies, excl. BTW
max. 10.000 euro

Er kan één managementadvies per twee kalenderjaren aangevraagd worden.

Je kan geen managementadvies aanvragen wanneer je eerder dat jaar al een specifieke managementondersteuning hebt aangevraagd.

Je kan steun aanvragen tot het beschikbare budget voor deze maatregel voor het lopende kalenderjaar is uitgeput. Dit wordt via de website gecommuniceerd.

 

Welke kosten zijn subsidiabel?

Voor deze kosten kan je steun genieten:

 • de personeels- en werkingskosten van het adviesbureau
 • de verplaatsingskosten van het adviesbureau

Uiteraard zijn deze kosten slechts subsidiabel voor zover ze rechtstreeks verband houden met de adviesopdracht voor je onderneming.

Aanvragen

Stap 1: een subsidie aanvragen

Heb je van een door jou gekozen adviesbureau een offerte ontvangen waarmee je verder wil, dan ben je klaar voor stap 1:

 1. Je vult het aanvraagformulier digitaal in op Platos. Alle ondersteuning hiervoor vind je hier.
 2. Je voegt de gedateerde offerte van het door jou gekozen adviesbureau toe in het aanvraagformulier. De offerte mag niet meer dan 60 dagen oud zijn.
 3. Nadat je alles hebt ingevuld, klik je op indienen. Let op!: enkel iemand met de rechten “organisatieverantwoordelijke” kan de aanvraag officieel indienen. Als “projectverantwoordelijke kan je de aanvraag opmaken en “officieus” indienen. De organisatieverantwoordelijke zal dan ook nog moeten inloggen in Platos en op indienen klikken om een geldige aanvraag te doen. Uiterlijk 45 kalenderdagen na registratie van je aanvraag ontvang je een beslissing over je dossier door het Departement Werk en Sociale Economie.

Kreeg je een goedkeuring voor een subsidie, dan kan je zodra het adviesbureau haar opdracht heeft afgerond, overgaan naar stap 2.
 

Stap 2: een betalingsaanvraag doen

A. Je diende een aanvraag in t.e.m. 31/12/2020

 1. Je vult het betalingsaanvraagformulier in, dateert en ondertekent het.
 2. Je voegt het volledige advies toe, zoals hier beschreven en uiteraard in overeenstemming met de offerte die je bij je steunaanvraag hebt gevoegd. Je geeft daarbij ook aan hoever je al staat met het in de praktijk toepassen van het advies. Deze documenten worden vertrouwelijk behandeld.
 3. Je voegt de factuur toe en het bewijs van je betaling aan het adviesbureau.
 4. Dit volledige dossier bezorg je ons bij voorkeur per mail of in papieren versie naar

     Departement Werk en Sociale Economie
     Afdeling Sociale Economie en Werkbaar Werk
          - Managementadviezen
     Koning Albert II-laan 35 bus 20
​     1030 Brussel

Uiterlijk 60 kalenderdagen na ontvangst van je volledige en ontvankelijke betalingsaanvraag wordt de subsidie aan je onderneming uitbetaald.

B. Je diende een aanvraag in vanaf 1/1/2021

 1. Je vult het betalingsaanvraagformulier digitaal in op Platos.
 2. Je voegt daarbij het volledige advies toe, zoals hier beschreven en uiteraard in overeenstemming met de offerte die je bij je steunaanvraag hebt gevoegd. Je geeft daarbij ook aan hoever je al staat met het in de praktijk toepassen van het advies. Deze documenten worden vertrouwelijk behandeld.
 3. Je voegt ook de factuur toe en het bewijs van je betaling aan het adviesbureau.
 4. Nadat je alles hebt ingevuld, klik je op indienen. Uiterlijk 60 kalenderdagen na registratie van je volledige en ontvankelijke betalingsaanvraag wordt de subsidie aan je onderneming uitbetaald.

Welke adviesverleners?

Het adviesbureau

 • moet rechtspersoonlijkheid hebben
 • en moet het verstrekken van advies als maatschappelijke hoofdactiviteit hebben. 

Wat moet er in je offerte en managementadvies?

In je offerte verwachten we

 1. Een inhoudelijk kader
 2. Het tijdsbestek waarbinnen je je advies zal leveren
 3. Een kostenraming, exclusief BTW
 4. Een omschrijving van de relevante expertise van je adviesbureau
 5. Een verklaring dat adviesverlening je maatschappelijk hoofddoel is

Van je managementadvies verwachten we

 1. Een heldere analyse van de probleemstelling
 2. Een welomschreven aanbeveling
 3. Een gerichte aanpak om de aanbeveling naar de praktijk om te zetten
 4. Uiteraard moet jouw advies overeenstemmen met de eerdere offerte

Formulier

Let op: Gebruik deze betalingsaanvraag enkel wanneer je een aanvraag indiende t.e.m. 31/12/2020!

Diende je een aanvraag in vanaf 1/1/2021?
Vul het betalingsaanvraagformulier dan digitaal in op Platos.

betalingsaanvraag managementadvies(831.55 KB)

Wetgeving

BVR Managementadvies(316.34 KB)