Managementadvies

Als erkende sociale-economieonderneming kan je een premie krijgen voor het inwinnen van een onderbouwd schriftelijk advies om je bedrijfsvoering te verbeteren en je onderneming te versterken, te laten groeien of te transformeren.

Voor wie?

 1. Je bent erkend door de Vlaamse overheid als maatwerkbedrijf, maatwerkafdeling, lokale diensteneconomie-initiatief of invoegbedrijf.  
 2. Je kan geen beroep kan doen op de kmo-portefeuille, omdat
  • je een vzw-statuut hebt;
  • je een publiekrechtelijk statuut hebt.
 3. Bovendien mag je onderneming
  • geen onderneming in moeilijkheden zijn zoals vermeld in artikel 2, 18°, van de algemene groepsvrijstellingsverordening,
  • geen achterstallige schulden hebben bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid,
  • geen definitieve beslissing tot terugvordering van toegekende steun hebben ontvangen,
  • geen ontvankelijk verklaard steunaanvraagdossier voor specifieke managementondersteuning in hetzelfde kalenderjaar hebben ingediend.
  • Ben je een grote onderneming, dan mag je bovendien in een periode van drie belastingjaren geen 200.000 euro de-minimissteun hebben ontvangen.

Voldoet je onderneming aan alle bovenstaande voorwaarden? Dan kan je de subsidie aanvragen.

Coöperatieve ondernemingen, startende ondernemingen zonder ondernemingsnummer en kandidaat-ondernemers in een activiteitencoöperatie kunnen geen beroep doen op deze maatregel.

 • Coöperatieve ondernemingen kunnen een beroep doen op de kmo-portefeuille.
 • Voor startende ondernemingen zonder ondernemingsnummer of natuurlijke personen met een uit te werken ondernemingsidee zijn er verschillende mogelijkheden tot ondersteuning vanuit het collectieve ondersteuningsaanbod.
 • Kandidaat-ondernemers in een activiteitencoöperatie ontvangen reeds financiële steun in het kader van de specifiek voor hen bedoelde maatregel.

Wat?

Een managementadvies is elk onderbouwd schriftelijk advies dat wordt ingewonnen om je bedrijfsvoering te verbeteren en je onderneming te versterken, te laten groeien of te transformeren.

In een managementadvies moet

 • de probleemstelling helder geanalyseerd zijn,
 • er een welomschreven aanbeveling worden gedaan,
 • en er een gerichte aanpak naar voor worden geschoven om de aanbeveling naar de praktijk om te zetten.

In het Ondersteuningsdecreet worden managementadviezen omschreven als adviseringen m.b.t. strategisch bedrijfsmanagement, humanresourcesmanagement, financieel-juridisch management, communicatiemanagement, management op het vlak van innovatie- en kwaliteitsbeleid, stakeholdermanagement en haalbaarheidsstudies.

Er wordt voor de subsidie geen onderscheid gemaakt naar categorieën managementadvies.

Komen niet in aanmerking:

 • wettelijk verplichte adviezen (alle adviezen geregeld binnen een wettelijk kader bv. inzake milieu, energie, kwaliteit)
 • adviezen van permanente of periodieke aard (diensten zoals routinematig belastingsadvies, regelmatige dienstverlening op juridisch gebied, routinematig advies inzake selectie-, aanwervings- of personeelsbeleid), het opmaken van een ondernemingsplan voor een startende onderneming en adviezen die tot de gewone bedrijfsuitgaven horen (bv. site-onderzoek inzake bodemsanering en bodembescherming)
 • diensten met betrekking tot subsidies

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Berekening van de subsidie

steunpercentage steunplafond per advies
50% van de totale subsidiabele kostprijs
van het managementadvies, excl. BTW
max. 10.000 euro

Er kan één managementadvies per twee kalenderjaren aangevraagd worden.

Je kan geen managementadvies aanvragen wanneer je eerder dat jaar al een specifieke managementondersteuning hebt aangevraagd.

Je kan steun aanvragen tot het beschikbare budget voor deze maatregel voor het lopende kalenderjaar is uitgeput. Dit wordt via de website gecommuniceerd.

 

Welke kosten zijn subsidiabel?

Voor deze kosten kan je steun genieten:

 • de personeels- en werkingskosten van het adviesbureau
 • de verplaatsingskosten van het adviesbureau

Uiteraard zijn deze kosten slechts subsidiabel voor zover ze rechtstreeks verband houden met de adviesopdracht voor je onderneming.

Aanvragen

Stap 1: een subsidie aanvragen

Heb je van een door jou gekozen adviesbureau een offerte ontvangen waarmee je verder wil, dan ben je klaar voor stap 1:

 1. Je vult het aanvraagdocument in, dateert en ondertekent het.
 2. Je voegt de gedateerde offerte van het door jou gekozen adviesbureau toe aan je aanvraag. De offerte mag niet meer dan 60 dagen oud zijn.
 3. Ben je een grote onderneming, dan vervolledig je je dossier met een verklaring op eer waaruit blijkt dat jouw onderneming het maximumbedrag van de de-minimissteun niet overschrijdt.
 4. Dit volledige dossier bezorg je ons bij voorkeur per mail of in papieren versie naar
       Departement Werk en Sociale Economie
       Afdeling Sociale Economie en Werkbaar Werk
            - Managementadviezen
       Koning Albert II-laan 35 bus 20
       1030 Brussel

Uiterlijk 45 kalenderdagen na ontvangst van je volledige dossier ontvang je een beslissing over je dossier door het Departement Werk en Sociale Economie.

Kreeg je een goedkeuring voor een subsidie, dan kan je zodra het adviesbureau haar opdracht heeft afgerond, overgaan naar stap 2.

Stap 2: een betalingsaanvraag doen

 1. Je vult het betalingsaanvraagformulier in, dateert en ondertekent het.
 2. Je voegt het volledige advies toe, zoals hier beschreven en uiteraard in overeenstemming met de offerte die je bij je steunaanvraag hebt gevoegd. Je geeft daarbij ook aan hoever je al staat met het in de praktijk toepassen van het advies. Deze documenten worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.
 3. Je voegt de factuur toe en het bewijs van je betaling aan het adviesbureau.
 4. Dit volledige dossier bezorg je ons bij voorkeur per mail of in papieren versie naar
       Departement Werk en Sociale Economie
       Afdeling Sociale Economie en Werkbaar Werk
            - Managementadviezen
       Koning Albert II-laan 35 bus 20
  ​     1030 Brussel

Uiterlijk 60 kalenderdagen na ontvangst van je volledige en ontvankelijke betalingsaanvraag wordt de subsidie aan je onderneming uitbetaald.

Welke adviesverleners?

Het adviesbureau

 • moet rechtspersoonlijkheid hebben
 • en moet het verstrekken van advies als maatschappelijke hoofdactiviteit hebben. 

Wat moet er in je offerte en managementadvies?

In je offerte verwachten we

 1. Een inhoudelijk kader
 2. Het tijdsbestek waarbinnen je je advies zal leveren
 3. Een kostenraming, exclusief BTW
 4. Een omschrijving van de relevante expertise van je adviesbureau
 5. Een verklaring dat adviesverlening je maatschappelijk hoofddoel is

Van je managementadvies verwachten we

 1. Een heldere analyse van de probleemstelling
 2. Een welomschreven aanbeveling
 3. Een gerichte aanpak om de aanbeveling naar de praktijk om te zetten
 4. Uiteraard moet jouw advies overeenstemmen met de eerdere offerte

Formulieren en documenten

aanvraag managementadvies(834.93 KB)betalingsaanvraag managementadvies(831.55 KB)BVR Managementadvies(316.34 KB)