Specifieke managementondersteuning

Is je onderneming financieel of economisch verlieslatend? Dan kan de minister bevoegd voor Sociale Economie jouw onderneming een specifieke managementondersteuning opleggen. De minister kan daarbij specifieke inhoudelijke richtlijnen meegeven.

Voor wie?

Voorwaarden:

 1. Je bent erkend als maatwerkbedrijf, maatwerkafdeling of initiatief voor lokale diensteneconomie.
 2. Je onderneming is financieel of economisch verlieslatend.
 3. Je hebt daarnaast binnen een periode van 3 belastingjaren geen 200.000 euro de-minimissteun ontvangen.

Voldoet je onderneming aan alle bovenstaande voorwaarden? Dan kan je een subsidie voor ondersteuning aanvragen.

Bedrag van de subsidie

Berekening subsidie

Steunpercentage, opgesplitst in 2 schijven

Kostprijs die maximaal in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de financiële steun Steunplafond per advies
Een eerste schijf:
max. 100% van dit bedrag, excl. btw
Eerste schijf van 10.000 euro, excl. btw Max. 10.000 euro
Een tweede schijf:
max. 50% van dit bedrag, excl. btw
Tweede schijf vanaf 10.000 euro, excl. btw Max. 5.000 euro

Welke kosten komen in aanmerking voor subsidie?

Voor deze kosten kan je steun genieten:

 • de personeels- en werkingskosten van het adviesbureau
 • de verplaatsingskosten van het adviesbureau

Uiteraard zijn die kosten alleen subsidiabel als ze rechtstreeks verband houden met de adviesopdracht voor je onderneming.

Je kan enkel steun genieten voor de personeels-, werkings- en verplaatsingskosten van het adviesbureau die gemaakt zijn na de beslissingsdatum van je steunaanvraag.

Aanvragen

Stap 1: melding bij het Departement Werk en Sociale Economie

Je stuurt een mail aan managementadvies.wse@vlaanderen.be.
Je geeft daarbij een interpretatie van de economische of financiële verlieslatendheid en je voegt je jaarrekening toe.

Heb je - volgend op de melding –- van de minister een bevel ontvangen tot specifieke managementondersteuning, en heb je binnen de 3 maanden na ontvangst van dat bevel een offerte laten opmaken door een adviesbureau, dan ben je klaar voor stap 2.

Stap 2: een steunaanvraag doen

 1. Je vult het aanvraagdocument in, dateert en ondertekent het.
 2. Je voegt de gedateerde offerte van het door jou gekozen adviesbureau toe aan je aanvraag. De offerte mag niet meer dan 60 dagen oud zijn.
 3. Je voegt het verslag van je raad van bestuur toe waaruit blijkt dat de raad:  
  • het bevel tot managementondersteuning onderschrijft;
  • het engagement opneemt om alle informatie en medewerking te verstrekken aan het adviesbureau zodat het de opdracht naar behoren kan uitvoeren.
 4. Je vervolledigt het dossier met een verklaring op eer waaruit blijkt dat je onderneming het maximumbedrag van de de-minimissteun niet overschrijdt.
 5. Dit volledige dossier bezorg je ons per mail
  (managementadvies.wse@vlaanderen.be).

Uiterlijk 45 kalenderdagen na ontvangst van het volledige dossier ontvang je een beslissing over je dossier door het Departement Werk en Sociale Economie.

​Heb je een goedkeuring gekregen voor een subsidie, dan kan je zodra het adviesbureau haar opdracht heeft afgerond, overgaan naar stap 3.

Stap 3: een betalingsaanvraag doen

 1. Je vult het betalingsaanvraagformulier in, dateert en ondertekent het.
 2. Je voegt de managementadviezen toe waarop het actieplan is gebaseerd. Het advies moet in overeenstemming zijn met de bij je steunaanvraag gevoegde offerte. Die documenten worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.
 3. Je voegt eveneens het door je onderneming ondertekende actieplan toe.
 4. Je voegt het verslag van je raad van bestuur toe waaruit blijkt dat de raad het actieplan heeft besproken en goedgekeurd. Als de raad van bestuur bepaalde delen van het actieplan afwijst, moet hij dat duidelijk motiveren.
 5. Je voegt de factuur toe.
 6. Dit volledige dossier bezorg je ons per mail 
  (managementadvies.wse@vlaanderen.be).

Uiterlijk 60 kalenderdagen na ontvangst van je volledige en ontvankelijke betalingsaanvraag wordt de subsidie aan je onderneming uitbetaald.

​Zodra je beschikt over je actieplan kan je het beginnen uit te voeren volgens de vooropgestelde timing. Het Departement Werk en Sociale Economie verwacht een rapportering van de vorderingen zoals aangegeven in stap 4.

Stap 4: rapportering over uitvoering actieplan

 1. Je rapporteert schriftelijk over de vorderingen van je actieplan. Je volgt daarbij het opzet en de timing van het actieplan. Of je motiveert op welke manier en waarom je daarvan afwijkt. Je bezorgt je rapportering per mail
  (managementadvies.wse@vlaanderen.be).
 2. Zodra je je actieplan aan het Departement Werk en Sociale Economie hebt bezorgd, begint de rapporteringsperiode te lopen. Je bezorgt een rapportering 6 maanden later, 12 maanden later en 18 maanden later.

Welke adviesverleners?

Het adviesbureau moet:

 • rechtspersoonlijkheid hebben
 • adviesverlening als maatschappelijke hoofdactiviteit hebben. 

Inhoud van offerte en managementondersteuning

De offerte bevat:

 1. een inhoudelijk kader met een voorstel van de verschillende managementadviezen die zullen voorafgaan aan de opmaak van het actieplan
 2. het tijdsbestek waarbinnen het bureau het advies zal leveren
 3. een kostenraming, exclusief btw
 4. een omschrijving van de relevante expertise van je adviesbureau
 5. een verklaring dat adviesverlening het maatschappelijke hoofddoel is van het bureau.

Specifieke managementondersteuning:

 1. het geheel van managementadviezen, met per advies een heldere analyse van de probleemstelling en welomschreven aanbevelingen
 2. een actieplan, met een overzicht van te ondernemen acties en een timing met streefdata om elk van die acties te realiseren.
 3. uiteraard moet het advies overeen stemmen met de eerdere offerte.