Managementadvies

Let op! Alle aanvragen voor managementadvies verlopen via Platos.

Als erkende sociale-economieonderneming kan je een premie krijgen om:

* een onderbouwd schriftelijk advies in te winnen
* je bedrijfsvoering te verbeteren
* je onderneming te versterken, te laten groeien of te transformeren.

Voor wie?

 1. Je bent erkend als maatwerkbedrijf, maatwerkafdeling of initiatief voor lokale diensteneconomie.  
 2. Je kan geen beroep doen op de kmo-portefeuille, omdat:
  • je een vzw-statuut hebt
  • je een publiekrechtelijk statuut hebt.
 3. Bovendien mag je onderneming:
  • geen onderneming in moeilijkheden zijn zoals vermeld in artikel 2, 18°, van de algemene groepsvrijstellingsverordening
  • geen achterstallige schulden hebben bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  • geen definitieve beslissing tot terugvordering van toegekende steun hebben ontvangen
  • geen ontvankelijk verklaard steunaanvraagdossier voor specifieke managementondersteuning in hetzelfde kalenderjaar hebben ingediend
  • in een periode van 3 belastingjaren geen 200.000 euro de-minimissteun hebben ontvangen (als je een grote onderneming bent).

Voldoet je onderneming aan alle bovenstaande voorwaarden? Dan kan je de subsidie aanvragen.

Wat?

Een managementadvies is elk onderbouwd schriftelijk advies dat je inwint om je bedrijfsvoering te verbeteren en je onderneming te versterken, te laten groeien of te transformeren.

Een managementadvies moet:

 • de probleemstelling helder analyseren
 • een welomschreven aanbeveling doen
 • een gerichte aanpak naar voren schuiven om de aanbeveling naar de praktijk om te zetten.

In het Ondersteuningsdecreet worden managementadviezen omschreven als adviseringen rond strategisch bedrijfsmanagement, humanresourcesmanagement, financieel-juridisch management, communicatiemanagement, management op het vlak van innovatie- en kwaliteitsbeleid, stakeholdermanagement en haalbaarheidsstudies.

Komen niet in aanmerking:

 • wettelijk verplichte adviezen (alle adviezen geregeld binnen een wettelijk kader bv. over milieu, energie, kwaliteit)
 • adviezen van permanente of periodieke aard (diensten zoals routinematig belastingadvies, regelmatige dienstverlening op juridisch gebied, routinematig advies over selectie-, aanwervings- of personeelsbeleid), het opmaken van een ondernemingsplan voor een startende onderneming en adviezen die tot de gewone bedrijfsuitgaven horen (bv. site-onderzoek bij bodemsanering en bodembescherming)
 • diensten met betrekking tot subsidies.

Hoeveel subsidie?

Berekening van de subsidie

Steunpercentage Steunplafond per advies
50% van de totale subsidiabele kostprijs
van het managementadvies, excl. btw
max. 10.000 euro

Je kan 1 managementadvies per 2 kalenderjaren aanvragen.

Je kan geen managementadvies aanvragen wanneer je eerder dat jaar al een specifieke managementondersteuning hebt aangevraagd.

Welke kosten komen in aanmerking voor subsidie?

Voor deze kosten kan je steun genieten:

 • de personeels- en werkingskosten van het adviesbureau
 • de verplaatsingskosten van het adviesbureau.

Uiteraard zijn die kosten alleen subsidiabel als ze rechtstreeks verband houden met de adviesopdracht voor je onderneming.

Je kan enkel steun genieten voor de personeels-, werkings- en verplaatsingskosten van het adviesbureau die gemaakt zijn na de beslissingsdatum van je steunaanvraag.

Aanvragen

Stap 1: een subsidie aanvragen

Heb je van een door jou gekozen adviesbureau een offerte ontvangen waarmee je verder wil, dan ben je klaar voor stap 1:

 1. Je dient je aanvraag digitaal in op Platos. Alle ondersteuning daarvoor vind je hier.
 2. Je voegt de gedateerde offerte van het door jou gekozen adviesbureau toe. De offerte mag niet meer dan 60 dagen oud zijn.
 3. Nadat je alles hebt ingevuld, klik je op 'indienen'. Let op!  Alleen iemand met de rechten 'organisatieverantwoordelijke' kan de aanvraag officieel indienen. Als 'projectverantwoordelijke' kan je de aanvraag opmaken en officieus indienen. De organisatieverantwoordelijke zal dan nog moeten inloggen op Platos en op 'indienen' klikken om een geldige aanvraag te doen. Uiterlijk 45 kalenderdagen na registratie van je aanvraag ontvang je een beslissing over je dossier door het Departement Werk en Sociale Economie.

Kreeg je een goedkeuring voor een subsidie? Dan kan je, zodra het adviesbureau zijn opdracht heeft afgerond, overgaan naar stap 2.
 

Stap 2: een betalingsaanvraag doen

 1. Je dient je betalingsaanvraag digitaal in op Platos.
 2. Je voegt de financiële bewijsstukken toe als bijlage. Dat zijn minimaal het managementadvies, de stand van zaken van de implementatie en een kopie van de factuur en het betalingsbewijs.

Welke adviesverleners?

Het adviesbureau moet:

 • rechtspersoonlijkheid hebben
 • adviesverlening als maatschappelijke hoofdactiviteit hebben. 

Inhoud offerte en managementadvies

In de offerte verwachten we:

 1. een inhoudelijk kader
 2. het tijdsbestek waarbinnen het adviesbureau het advies zal leveren
 3. een kostenraming, exclusief btw
 4. een omschrijving van de relevante expertise van het adviesbureau
 5. een verklaring dat adviesverlening het maatschappelijke hoofddoel van het bureau is.

Van het managementadvies verwachten we:

 1. een heldere analyse van de probleemstelling
 2. een welomschreven aanbeveling
 3. een gerichte aanpak om de aanbeveling naar de praktijk om te zetten
 4. dat het overeenstemt met de eerdere offerte.