Het lokale bestuur als regisseur

De Vlaamse overheid geeft de lokale besturen een regierol op het vlak van de sociale economie en werk. Die bevoegdheid is vastgelegd in het Ondersteuningsdecreet en in het Besluit van de Vlaamse Regering tot de bepaling van de lokale regierol van de gemeenten op het vlak van sociale economie en werk.

WAT?

Lokale besturen bepalen grotendeels zelf, op basis van de lokale noden en opportuniteiten, hoe zij hun regierol concreet invullen met zelf geformuleerde doelstellingen, actieplannen en acties. Lokale besturen die een lokale regierol inzake sociale economie en werk opnemen, worden daarin financieel ondersteund door de Vlaamse overheid, wanneer ze ook werken binnen de contouren van de Vlaamse beleidsprioriteiten.

De 4 Vlaamse beleidsprioriteiten met de externe rapporteringscodes voor de lokale regierol sociale economie en werk (dit is de afkorting van Werk en Sociale Economie – Lokale Regie '(WSE-LR)' met bijhorende nummering:

 1. het opnemen van de lokale regierol sociale economie en werk door de lokale besturen (bv. in dienst nemen van een lokale regisseur, het opmaken van een omgevingsanalyse, overleg en netwerking, ontwikkelen van een beleidsvisie enz.): WSE-LR1
   
 2. de tewerkstelling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de reguliere en de sociale economie bevorderen en daarbij drempels richting de arbeidsmarkt wegnemen, o.m. via de instrumenten wijk-werken, tijdelijke werkervaring en gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden: WSE-LR2
   
 3. het ondernemerschap, waaronder het sociaal ondernemen en het maatschappelijk verantwoord ondernemen, bevorderen: WSE-LR3
   
 4. de samenwerking en partnerschappen met VDAB en andere lokale arbeidsmarktactoren faciliteren en een lokale samenwerkingsovereenkomst met VDAB sluiten en opvolgen: WSE-LR4

Om in aanmerking te komen voor een subsidie vertalen de lokale besturen in hun strategische meerjarenplanning die beleidsprioriteiten in acties, met minimaal één actie per beleidsprioriteit per jaar.
Meer info over hoe de acties te formuleren in de meerjarenplanning vind je in de Handleiding 'Open oproep'.

WIE?

De Vlaamse overheid wil samenwerking tussen lokale besturen bij het uitoefenen van de regierol financieel ondersteunen. De schaalgrootte van lokale regiegebieden levert immers een voordeel op aan vraag- en aanbodzijde. Samen beschikken de steden en gemeenten over meer gedeelde ervaring en kennis over de lokale sociale economie en werkgelegenheid. Dat geldt in het bijzonder wanneer die ervaring en kennis kan worden overgedragen van de grote steden naar de omliggende gemeenten.

Wie kan ondersteuning aanvragen?:

 • intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en Welzijnsverenigingen die minimaal 60.000 inwoners hebben op hun grondgebied;
 • centrumsteden kunnen apart indienen of als partner binnen een samenwerkingsverband;
  • voor centrumsteden die apart indienen geldt er geen ondergrens;
 • de gemeenten kunnen maar van één lokaal regieverband sociale economie en werk deel uitmaken.

REGIOVORMING EN LOKALE REGIEGEBIEDEN

De Vlaamse Regering wil inzetten op een regiovorming die van onderuit wordt opgebouwd en wordt gedragen door de lokale besturen. Ze wil daarbij toewerken naar referentieregio’s waarbinnen alle vormen van intergemeentelijke en bovenlokale samenwerking kunnen plaatsvinden. De lokale regieverbanden kunnen daarbij maximaal even groot zijn als de referentieregio’s.

Daarbij gelden volgende afspraken:

 • de bestaande lokale regieverbanden krijgen de tijd tot ten laatste 1/1/2026, bij het ingaan van de volgende beleidscyclus, om zich waar nodig in te passen in de referentieregio’s;
 • de nieuwe lokale regieverbanden moeten zich al inpassen in de referentieregio’s voor 1/1/2023;
 • bestaande lokale regieverbanden die zich uitbreiden of wijzigen worden daarbij als nieuwe lokale regieverbanden beschouwd en moeten zich dus ook confirmeren voor 1/1/2023.

Ondersteuning

Het totaalbedrag van 3 miljoen euro wordt verdeeld tussen al de goedgekeurde begunstigden op basis van een weging binnen het te verdelen bedrag.

Elke goedgekeurde aanvraag zal pro rata een subsidie ontvangen op basis van de volgende verdelingscriteria:

 • 40% van de totale subsidie wordt verdeeld onder de begunstigden op basis van de bevolking op beroepsactieve leeftijd in het lokale regiegebied;
 • 20% van de subsidie wordt verdeeld onder de begunstigden op basis van het aantal werkzoekenden in het lokale regiegebied;
 • 40% van de subsidie wordt gelijk verdeeld onder de begunstigden.

Hoe vraag je een subsidie aan?

De aanvraag verloopt via (een aanpassing van) een meerjarenplanning voor de periode 2023-2025 en/of via de online applicatie Platos.

Meer info over hoe je een aanvraag kan indienen, vind je in de FAQs, punt 6.

Wetgevend kader

 • Decreet tot wijziging van hoofdstuk 9 van het decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen, wat de regierol van gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie en werk betreft  (link naar Vlaamse Codex)
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de lokale regierol van de gemeenten op het vlak van sociale economie en werk (link naar Vlaamse Codex)
 • Decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd (link naar Vlaamse Codex)
 • Decreet regiovorming

  Je kan de gecoördineerde versie van deze besluiten raadplegen in de Vlaamse Codex.