Het lokale bestuur als regisseur

De Vlaamse overheid geeft de lokale besturen een regierol op het vlak van de sociale economie. Die bevoegdheid is vastgelegd in het Ondersteuningsdecreet. In hun rol van regisseur ontwikkelen de lokale besturen een visie op hoe de sociale economie lokaal vorm moet krijgen. Ze stimuleren en ondersteunen daarbij ook samenwerking (1) binnen de sociale-economiesector en (2) tussen de reguliere en de sociale economie.

Wat?

Inhoudelijk krijgen de steden en gemeenten een grote vrijheid om de regierol in te vullen. De Vlaamse overheid legt enkel drie breed geformuleerde jaarlijkse acties op:

(1) De netwerking op het grondgebied stimuleren

De lokale besturen kunnen ervoor kiezen dit vorm te geven door bijvoorbeeld volgende activiteiten te organiseren:

 • Een kennismakingsbeurs voor de reguliere en sociale economie.
 • Een rondetafel voor een specifieke sector waarin zowel reguliere als sociale-economieactoren actief zijn.
 • Een bijeenkomst voor de lokale sociale-economieactoren.
 • Een brainstorm met de lokale actoren over mogelijke verbeteracties.

(2) De lokale sociale economie verder uitbouwen

De lokale besturen kunnen ervoor kiezen om bijvoorbeeld:

 • De lokale sociale economie in kaart te brengen, inclusief een arbeidsmarktanalyse en een overzicht van alle stakeholders.
 • Een nieuwe lokale LDE-dienstverlening op te starten gebaseerd op een lokale behoeftenanalyse. Het kan gaan om het onderhoud van speelpleintjes, buurtgerichte kinderopvang, aanvullende en logistieke thuishulp, manuele onkruidbestrijding, of het invullen van een heel specifieke lokale behoefte.
 • Een beroep te doen op sociale-economieondernemingen door sociale criteria te integreren in overheidsopdrachten.
 • ...

(3) Het maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderen

 • De MVO-scan aanmoedigen bij bedrijven in de regio of bij de lokale besturen zelf.
 • Het verduurzamen van overheidsopdrachten en/of het opnemen van sociale clausules in aanbestedingsbeleid van de lokale besturen.
 • ...

Wie?

De Vlaamse overheid wil samenwerking bij het uitoefenen van de regierol financieel ondersteunen. De schaalgrootte levert immers een voordeel op aan vraag- en aanbodzijde. En samen beschikken de steden en gemeenten over meer gedeelde ervaring en kennis over de lokale sociale economie. Dat geldt in het bijzonder wanneer die ervaring en kennis kan worden overgedragen van de grote steden naar de omliggende gemeenten.

Wie kan ondersteuning aanvragen?

 • Centrumsteden, apart of als deel van een intergemeentelijk samenwerkingsverband of OCMW vereniging.
 • Samenwerkingsverbanden tussen verschillende aangrenzende gemeenten en/of OCMW-verenigingen, voor zover ze tesamen minstens 60.000 inwoners tellen.

Aanvragen

Om in aanmerking te komen voor een subsidie geven de begunstigden in hun strategische meerjarenplanning voor de volledige looptijd ervan aan via welke acties ze de uitbouw van de lokale sociale economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren en de samenwerking met en tussen de sociale economie bevorderen.

Ondersteuning

Drie factoren zijn bepalend voor de subsidie: het inwoneraantal, de aanwezigheid van een centrumstad en de werkloosheidsgraad.

(1) Het aantal inwoners bepaalt de hoogte van de subsidie.

De ondersteuning varieert van 25.000 euro voor een gebied vanaf 60.000 inwoners tot maximum 200.000 euro voor een gebied met meer dan 500.000 inwoners. De ondergrens van 60.000 inwoners geldt niet voor centrumsteden.

Daarbij geldt dat een centrumstad in een samenwerkingsverband hooguit 50.000 euro meer kan krijgen dan het bedrag waarop ze in haar eentje aanspraak zou kunnen maken. Als er geen centrumstad betrokken is, bedraagt de subsidie maximaal 50.000 euro.

 

(2) De betrokkenheid van een centrumstad en de werkloosheidsgraad bepalen de ranking.

Als er onvoldoende middelen beschikbaar zijn om aan alle aanvragen tegemoet te komen, worden de middelen

 1. Eerst toegekend aan de samenwerkingsverbanden waarin een centrumstad betrokken is.
 2. Daarna aan de resterende samenwerkingsverbanden toegekend volgens gebied met de hoogste gemiddelde werkloosheidsgraad.

Wetgevend kader

 • Decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen (link naar Vlaamse Codex)
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de regierol van gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie, vermeld in artikel 15 van het decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen (link naar Vlaamse Codex)
 • Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van artikel 2, 3 en 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 tot bepaling van de regierol van gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie, vermeld in artikel 15 van het decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen (link naar Vlaamse Codex)

Je kan de gecoördineerde versie van deze besluiten raadplegen in de Vlaamse Codex.