bezoekers in buurtrestaurant Sense

Ondersteuning voor jou als lokaal bestuur

Lokale besturen zijn een belangrijke hefboom om de sociale economie in hun stad of gemeente te stimuleren. Ze kunnen een voortrekkersrol spelen in het uitbouwen van een lokale beleidsvisie die optimaal inspeelt op lokale noden en opportuniteiten voor sociaal ondernemerschap. Daarnaast kunnen ze via een sociaal aankoopbeleid of overheidsopdrachten een katalysator zijn voor de sociale economie, partners en burgers met elkaar in contact brengen en stimulansen voorzien voor initiatieven in lokale sociale economie. 

De Vlaamse overheid ondersteunt onder meer lokale besturen om een regierol rond sociale economie en werk op te nemen. Lokale besturen worden hierbij gestimuleerd om, al dan niet intergemeentelijk, een lokale beleidsvisie te ontwikkelen, en acties te nemen om de lokale sociale economie en werkgelegenheidsbeleid te bevorderen. Hoe ze deze regierol invullen, bepalen de besturen grotendeels zelf, op basis van de lokale noden en opportuniteiten.

Nuttige ondersteuning voor jou als lokaal bestuur: 

Oproepen